• Špeciálnopedagogické poradenstvo

     • Školský špeciálny pedagóg je odborník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

      Školský špeciálny pedagóg poskytuje špeciálno-pedagogický servis žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Sú to:

      • žiaci so zdravotným postihnutím, napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom,
      • žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabený,
      • žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia,
      • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti,
      • žiaci s poruchami správania,
      • žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia,
      • žiaci s nadaním.


      Náplňou školského špeciálneho pedagóga na našej škole je:

      • priama práca so žiakmi, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia,
      • priama práca so žiakmi, ktorí boli  diagnostikovaní ako dlhodobo chorí a zdravotne oslabení,
      • priama práca so žiakmi, ktorým bola  diagnostikovaná   porucha  aktivity a pozornosti,
      • priama práca so žiakmi, ktorým bolo diagnostikované nadanie,
      • priama práca so žiakom, ktorému bol diagnostikovaný narušený vývin reči,
      • priama práca s deťmi, ktorým bol doporučený odklad povinnej školskej dochádzky, Tréning fonematického uvedomovania podľa, D. B. Eľkonina.


      Do náplne  školského špeciálneho pedagóga ďalej patrí:

      • depistáž detí s problémami v učení a v správaní sa,
      • orientačné špeciálnopedagogické vyšetrenie po návrhu triedneho učiteľa, vyučujúcich alebo rodičov,
      • spolupráca s rodičmi (individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom, spoločná tvorba individuálnych výchovno- vzdelávacích programov, informácie podľa potreby),
      • spolupráca s učiteľmi (konzultácie, systematické pozorovanie, diagnostika problémových a zaostávajúcich žiakov, tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov),
      • spolupráca s poradenskými zariadeniami (CPPPaP, CŠPPaP, …).