• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Častá, Hlavná 293, 900 89 Častá
  Adresa školyHlavná 293, 900 89 Častá
  Telefón+421 33 6495 211
  E-mailriaditelka@zscasta.sk
  WWW stránkazscasta.edupage.org

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Adriana Cíferská033 64952110911 388 466riaditelka@zscasta.sk
  ZRŠ pre ZŠMgr. Jozef Jakuš033 64952110911 971 405zastupca@zscasta.sk
  ZRŠ pre MŚBc. Janette Uvačková033 6495210 ms@zscasta.sk
  Hlavná vychovávateľka v ŠKDIng. Daša Detvanová033 64952110914 240 744skd@zscasta.sk
  Vedúca školskej jedálneEva Heldová033 6404007 jedalen@zscasta.sk

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaIng. Peter Tatranský PhD.  
  pedagogickí zamestnanciMgr. Filip Pudmarčík  
   p. Liana Hroncová 
    
  ostatní zamestnancip. Eva Heldová  
    
  zástupcovia rodičovMgr. Katarína Tatranská  
   Mgr. Zuzana Roedolf  
   Ing. Jana Jakušová  
   Ing. Zuzana Vandáková  
  zástupca zriaďovateľaIng. Peter Tatranský PhD.  
  iníMgr. František Kašický  
   Mgr. Ľubica Cíferská  
   Mgr. Ľubica Opálková 

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovObec Častá
  SídloHlavná 168
  Telefón0336495427
  E-mailpodatelna@casta.sk

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 290

  Počet tried: 15

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried22222211115
  počet žiakov463334303938292726286
  z toho ŠVVP10256725230
  z toho v ŠKD25252232    77

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP4315  
  Znížený úväzok83  
  ZPS32  
  Na dohodu26  

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov12324
  vychovávateľov033
  asistentov učiteľa224
  odborní zamestnanci022
  spolu33033

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
     
  6., 7., 8., 9. ročníkObčianska náuka 4
  5.A., 6.ročníkBiológia6
  5.A, 8., 9. ročníkVýtvarná výchova 4
  5.A, 6.AHudobná výchova2
  9. ročníkFyzika 1
  5.- 9. ročníkEtická výchova1
  5.- 9. ročníkTechnická výchova1

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 2019/2020      
       
  Názov súťaže     
  Olympiáda slovenského jazyka online1610 
  Hviezdoslavov Kubín2730  
  Matematická pytagoriáda 3., 4. ročník5010  
  Matematická olympiáda11    
  iBobor74    
  Biblická olympiáda430  
  Geografická olympiáda online550  
  Pytagoriáda 5.- 8. ročník1330  
  Olympiáda v anglickom jazyku1721  
        
        
        
      
       
  Florbal 5-930 žiakovdve družstvá po 15 žiakov (chlapci, dievčatá)  
  Olympiáda v ANJKategória A – 5 zúčastnených, 4 úspešní, postúpila 1 žiačka     
  Kategória B – 4 zúčastnení, všetci úspešní, postúpil 12/1 úspešný riešiteľ     
  1 – 1. miesto 1 žiak úspešný riešiteľ    
  Technická olympiáda14 zúčastnených, 10 úspešných riešiteľov, 3 postúpili do OKNezúčastnili sa   

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 2019/2020

   

  Názov súťaže

  Počet žiakov

  okr. kolo

  kraj. kolo

  národ. kolo

  medzinár. kolo

  Olympiáda slovenského jazyka

  24 zúčastnených žiakov

  1 zúčastnená žiačka - 2. miesto

   

   

   

  Hviezdoslavov Kubín

  I. stupeň: 25 zúčastnených, 5 úspešných, 2 postúpili do OK, ktoré sa neuskutočnilo

  II. stupeň – 18 zúčastnených, 12 úspešných, postúpili do OK, ktoré sa neuskutočnilo

   

   

   

   

  Matematická pytagoriáda

  I. stupeň:

  3. - 4. ročník: 31 zúčastnených žiakov, 3. ročník - 7 úspešných riešiteľov v školskom kole, 4. ročník - 6 úspešných riešiteľov v školskom kole

   

  II. stupeň:

  5. - 8. ročník: 29 zúčastnených žiakov, 5. ročník - 2 úspešní riešitelia v školskom kole, 6. ročník - 1 úspešný riešiteľ v školskom kole, 7. ročník - 1 úspešný riešiteľ v školskom kole

  0

  0

  0

  0

  Geografická olympiáda

  II. stupeň:

  5. - 9. ročník: 30 zúčastnených žiakov,

  10 úspešných riešiteľov v školskom kole

  6 zúčastnených žiakov z 9 registrovaných žiakov,

  1 úspešný riešiteľ, 1 úspešná riešiteľka - 3. miesto

  0

  0

  0

  Biblická olympiáda

  4 v školskom kole

  súťažne družstvo z 3 žiakov

  ---

   

   

   

   

   

   

   

   

  Florbal 5-9

  30 žiakov

  dve družstvá po 15 žiakov (chlapci, dievčatá)

   

   

   

  Olympiáda v ANJ

  Kategória A – 5 zúčastnených, 4 úspešní, postúpila 1 žiačka

  Kategória B – 4 zúčastnení, všetci úspešní, postúpil 1

  2/1  úspešný riešiteľ

  1 – 1. miesto

   1 žiak úspešný riešiteľ

   

   

  Technická olympiáda

  14 zúčastnených, 10 úspešných riešiteľov, 3 postúpili do OK

  Nezúčastnili sa

   

   

   

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  Plánované olympiády, súťaže, podujatia, aktivity

   

  September

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Slávnostná akadémia k otvoreniu školského roka

  1. - 9.

  Mgr. Branišová,

   

  Účelové cvičenie

  1. - 9.

  triedni učitelia

  Európsky deň jazykov (26.9.)

  1.      -9.

  Mgr. Walterová, Mgr. Fedáková

  Testovanie prvákov v pohybovej výkonnosti

  1.

  Mgr. T. Sallai

  Október

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Rozhlasová relácia

  1. - 9.

  Mgr. Slezová

  Október - "Mesiac úcty k starším" - VYV, SJL

  1. - 9.

  triedni učitelia

  Olympiáda v SJL – ŠK

  9. ročník

  Mgr. Slaninková

  Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ

  4. ročník

  Mgr. Klasová

  Mgr. Lipovská

  Zber papiera

  1. - 9.

  Mgr. Slezová,

  Mgr. Jakuš

  Zber gaštanov

  1. - 9.

  Mgr. Walterová

  Výzdoba – Halloween

   

  Vyučujúce VYV

  Jesenná slávnosť

  1. - 4.

  ŠKD

   

  November

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Rozhlasová relácia

  1. - 9.

  Mgr. Slezová

  Via Historica – divadelné prestavenie

  5.- 9.

  Mgr. Pudmarčíková

  Školské kolo olympiády v SJL

  8. - 9.

  Mgr. Andrea Slaninková

  Školské kolo fyzikálnej olympiády

  8. - 9.

  Mgr. Jakuš,

  Mgr. Pudmarčík

  Divadelné predstavenie ŠKD

  1. - 4.

  ŠKD

  Dni otvorených dverí na 1. stupni

  1. - 4.

  učiteľky 1. stupňa

  Kam po skončení školy – zoznámenie s internetovým portálom pre výber povolania

  8. roč.

  Mgr. Walterová

  Výroba vianočných ozdôb a výzdoba školy

   

  Tr.uč., učitelia VYV

  iBobor

  3. - 9.

  Mgr. Pudmarčík

  Záložka spája školy

  1. - 9.

  Mgr. Slaninková

  Deň exkurzií – Bábkové divadlo

  1.      - 4.

  Mgr. Fedáková

  Návšteva poľskej partnerskej školy – Erasmus plus

   

  Mgr. Walterová

  Florbal – školská liga 1. kolo, TV JOJ

  5. -9.

  Mgr. T. Sallai

  Testovanie 5

  5.

  Mgr. Jakuš

  Lesná pedagogika ŠKD

  1.-4.

  ŠKD

  December

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Školské kolo Pytagoriády

  3. - 6., 7.,8.

  Mgr. Jakuš,

  Mgr. M. Jakuš

  Školské kolo matematickej olympiády

  5. -  9.

  Mgr. Jakuš,

  Mgr. M. Jakuš

  Školské kolo geografickej olympiády

  5. - 9.

  Mgr. Slezová,

  Mgr. M. Jakuš

  Olympiáda v SJL - obvodné kolo

  8. - 9.

  Mgr. Slaninková

  Návšteva kostola

  1. - 9.

  Mgr. Banský

  Rozhlasová relácia

  1. - 9.

  Mgr. Slezová

  Školské kolo OAJ

  5. - 9.

  Mgr. Polakovičová

  Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  5. - 9.

  1.-4.

  Mgr. Walterová

  Mgr. Fedáková

  Vianočná akadémia - vianočné trhy

  1. - 9.

  Mgr. Slezová,

  Mgr. Branišová

  Zahraničný vianočný zájazd – Vianočná Viedeň

  5.- 9.

  Mgr. Walterová,

  Vianočná výzdoba školy

   

  Vyučujúce VYV

  Projekt Erasmus+ KA2- návšteva Nórov u nás

  4.-9. ročník

  Mgr. Walterová

  Florbal – školská liga 2. kolo, TV JOJ

  5. -9.

  Mgr. T. Sallai

  Posedenie so starými rodičmi ŠKD

  1.-4.

  ŠKD

  Vianočný večierok ŠKD

  1.-4.

  ŠKD

  Január

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Školské kolo matematickej olympiády

  5. - 9.

  Mgr. Jakuš,

  Mgr. M. Jakuš,

  Mgr. Walterová

  Rozhlasová relácia

  1. - 9.

  Mgr. Slezová

  Biblická olympiáda – školské kolo

  5. - 9.

  Mgr. Pudmarčík

  Divadelné predstavenie v SND

  5. -7.

  Mgr. Walterová

  Karneval 1. stupeň

  1. - 4.

  Mgr. Fedáková,

  Mgr. Branišová

  Hviezdoslavov Kubín - TK

   

  Mgr.Andrea Slaninková/

  Mgr.Zuzana Pudmarčíková

  Divadelné predstavenie

  5. -7.

  Walterová, Polakovičová

  Večer spoločenských hier ŠKD

  1.-4.

  ŠKD

  Multikultúrny deň

  všetci

  Walterová

  Polakovičová

  AIESEC

  5., 6., 9.

  Walterová

  Február

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  Rozhlasová relácia

  1. - 9.

  Mgr. Slezová

  Školské kolo Hviezdoslavov Kubín (február)

  2. - 9.

  Mgr. Blahutová,

  Mgr. Pudmarčíková

  Biblia očami detí – školské kolo

  1.– 9.

  Mgr. Banský

  Mgr. Pudmarčík

  VYV/NBV

  Svätý Valentín - príprava darčekov, Valentínsky pozdrav pre priateľa/ku

  1. - 4.

  učitelia VYV, PVC

  Beseda s pracovníčkami CPPPaP podľa ponuky

  1. - 9.

  Mgr. Svinčáková

  Mimoriadne  individuálne RZ - deviataci

  9.

  Mgr. Walterová

  Lyžiarsky kurz

  6. – 9.

  Mgr. J. Jakuš, Mgr. T. Sallai

  Klokan

  1. - 4.

  Mgr. Fedáková

  Kurz korčuľovania ŠKD

  1.-4.

  ŠKD

  Fašiangový sprievod školou ŠKD

  1.-4.

  ŠKD

  Obchodovanie s ľuďmi, nebezpečenstvo  soc. sietí – beseda – pán Schlezinger

  7., 8., 9

  Mgr. Svinčáková

   

  Maškarný ples

  1.-4.

  vyučujúce

  1. stupňa

  Okresné kolo olympiády

   

  Mgr. Slezová

  Marec, Apríl, Máj – korona obdobie

  Jún

  Akcia

  Triedy

  Zodpovední

  MDD

  1. - 9.

  triedni učitelia

  Dopravné ihrisko

  1.- 4.

  Mgr. Fedáková

  Účelové cvičenie

  1. - 9.

  Mgr. Jakuš,

  Mgr. Sallai,

  Mgr. Pudmarčík

  Výlety

  1. - 9.

  triedni učitelia

  Rozhlasová relácia

  1. - 9.

  Mgr. Slezová

  Slávnostná akadémia

  1. - 9.

  Mgr. Pudmarčík, Mgr. Slezová

  Žonglérske vystúpenie ŠKD

  1.-4.

  ŠKD

  Bezpečne na bicykli – jazdy zručnosti ŠKD

  1.-4.

  ŠKD

  Olympiáda ŠKD

  1.-4.

  ŠKD

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  Projekty:

  Projekt Leaf - Premena školy zvnútra - odborné vedenie pedagógov a rozšíreného vedenia- mentori, kouči, metodici

  Projektová dokumentácia - Rozšírenie kapacít ZŠ- participácia, príprava na odovzdanie projektu

  Interierové úpravy školy

  Charitatívne projekty

  1.      Škola priateľská deťom /projekt Unicef/

  2.      Liga proti rakovine - Deň narcisov

  3.      Unicef

  4.      Modrý gombík

  5.      Biela pastelka

  6.      Predaj Vianočnej pohľadnice UNICEF

  Zdravie a zdravá výživa

  7.      Školské mlieko

  8.      Školské Brejky - Rajo

  9.      Školské ovocie

  Medzinárodné projekty

  10.  Etwining

  11.  Erazmus Plus, KA1, KA2

  12.  Nórsky projekt

  13.  Záložka spája školy

  Enviromentálne

  14.  Strom života

  15.  Krok za krokom smerom k lesu

  Vzdelávacie

  16.  Projekt Orava

  17.  Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku /organizátori/

  18.  Na bicykli bezpečne - okresné kolo /organizátori/

  19.  Európa v škole

  Športové projekty

  20.  Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke dorastencov

  21.  Majstrovstvá Európy dorastencov v silovom trojboji

  22.  Otvorené Majstrovstvá Českej republiky v silovom trojboji dorastencov

  23.  Otvorené Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji dorastencov

  24.  Tlak na lavičke žiaci a žiačky

  25.  Hokejbalová liga regionálna

  26.  CocaCola  školský pohár dievčatá

  27.  McDonald´s Cup  školský pohár    

  28.  MiniCool voley 

  29.  Volejbal dievčatá 

  30.  Slovakia Cup (silový trojboj)

  31.  Školský pohár v malom futbale 

  32.  Európsky týždeň športu

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 25.3.2014 - 27.3.2014

  Druh inšpekcie: hĺbková

  V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná inšpekčná kontrola.

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  Škola je vybudovaná ako účelové školské zariadenie, má vyhovujúce materiálne, priestorové, technické a hygienické vybavenie. V budove školy na Hlavnej 293 (hlavná budova) sú umiestnené triedy 1. - 9. ročníka ZŠ. Táto budova má tri podlažia. Na prízemí sa nachádza sekretariát, zborovňa, riaditeľňa, počítačová učebňa, knižnica, hygienické zariadenia, kabinet upratovačiek, správcu školy a šatne. Vstup do telocvične je na prízemí prepojený chodbou s hlavnou budovou. V telocvični sú dve šatne s príslušným hygienickým zariadením: chlapčenské na prízemí a dievčenské na prvom poschodí. Cvičebná plocha má 528 m2. Na prvom poschodí hlavnej budovy sa nachádza šesť tried, kabinet špeciálneho pedagóga a hygienické zariadenia. Druhé poschodie hlavnej budovy má dve krídla. Nachádzajú sa tu triedy a odborné učebne: jazyková a počítačová učebňa. Obidve krídla sú prepojené enviroučebňou s kabinetom. V samostatných prístavbách sú 2 triedy ZŠ, ŠKD, školská jedáleň a hygienické zariadenia. V oplotenom areáli školy sa okrem trávnatej plochy nachádza futbalové miniihrisko, ihrisko na basketbal/volejbal a nohejbal. ZŠ má samostatný ohradený trávnatý areál s preliezačkami a pieskoviskom.

  Škola má zriadené a využíva viacero odborných učební a pracovísk (jednotlivé učebne sú charakterizované v samostatných položkách submenu v sekcii Vybavenie školy.)

  Odborné učebne a vybavenie tried umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. Vybavenie kabinetov je postačujúce, pomôcky pravidelne obnovujeme a modernizujeme.

  Moderné učebné pomôcky umožňujú tvorivejšie a efektívnejšie formy vyučovania. Vyučujúci i žiaci môžu počas výuky i krúžkovej činnosti využívať pripojenie na internet v počítačovej učebni, v jazykovom laboratóriu, v enviroučebni, v mediálnej učebni aj v žiackej knižnici. Zamestnanci vo všetkých kancelárskych priestoroch vedenia školy, u pedagógov, v MŠ, u ekonómky školy a vedúcej ŠJ majú prístup k internetu.

  Škola v spolupráci s obcou pripravila projektovú dokumentáciu na nadstavbu školy v rámci rozšírenia kapacít ZŠ. V súčasnosti pracujeme na príprave projektovej dokumentácie telocvične a MŠ.


  Škola je vybudovaná ako účelové školské zariadenie, má vyhovujúce materiálne, priestorové, technické a hygienické vybavenie. V budove školy na Hlavnej 293 (hlavná budova) sú umiestnené triedy 2. - 9. ročníka ZŠ. Táto budova má tri podlažia. Na prízemí sa nachádza sekretariát, zborovňa, riaditeľňa, počítačová učebňa,  knižnica, hygienické zariadenia, kabinet upratovačiek, kabinet správcu školy a žiacke šatne. Vstup do telocvične je na prízemí prepojený chodbou s hlavnou budovou. V telocvični sú dve šatne s príslušným hygienickým zariadením: chlapčenské na prízemí a dievčenské na prvom poschodí. Cvičebná plocha má 528 m2. Na prvom poschodí hlavnej budovy sa nachádza šesť tried,  kabinet  špeciálneho pedagóga a hygienické zariadenia. Druhé poschodie hlavnej budovy má dve krídla. Nachádzajú sa tu triedy a odborná učebňa: počítačová učebňa. Obidve krídla sú prepojené enviroučebňou s vlastným kabinetom. V samostatných prístavbách sú 3 triedy ZŠ, v ktorých sa taktiež po vyučovaní uskutočňuje činnosť ŠKD, školská jedáleň a hygienické zariadenia. V oplotenom areáli školy sa okrem trávnatej plochy nachádza futbalové miniihrisko, ihrisko na basketbal/volejbal a nohejbal. ZŠ má samostatný ohradený trávnatý areál s preliezačkami a pieskoviskom.

  Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne:

  ·         Enviroučebňu – učebňu prírodovedných predmetov – fyziky, chémie, prírodopisu, biológie (s PC, dataprojektorom, vizualizérom, keramickou tabuľou, DVD-prehrávačom a videorekordérom) vybudovanú na jar 2009 s finančnou podporou rady rodičov a Enviroprojektu.

  ·         Dve počítačové učebne: P1 (s 22 počítačmi, softvérovým vybavením, dataprojektorom, skenerom, niekoľkými typmi tlačiarní, keramickou tabuľou, kamerou, digitálnym fotoaparátom) vybudovanú na jar 2003 s finančnou podporou rady rodičov a P2 (21 notebookov, projektor, interaktívna tabuľa e-beam, keramická tabuľa, ozvučenie) - vybudovaná s finančnou podporou rady rodičov na jar 2012.

  ·         Dve jazykové učebne – vybudované na základe úspešného projektu z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v roku 2019.  

  Vybavenie a zmodernizovanie priestorov za účelom skvalitnenia vzdelávania žiakov v cudzojazyčnej komunikácii, v rozvoji čitateľskej gramotnosti.

   

  Vybavenie učebne: Interaktívny projektor s tabuľou a softvérom, Softvér k interaktívnemu projektoru+adaptér pre bezdrôtový prenos obrazu, učiteľský počítač, klientské stanice, digitálne jazykové laboratórium  pre učiteľa aj pre žiakov, žiacke stoly, stoličky.

  ·         Žiakom slúži ako odborná učebňa – žiacka kuchynka, počas leta 2009 zrekonštruovaná a zmodernizovaná z projektu MŠ SR a financií rady rodičov. Tu získavajú praktické zručnosti a návyky správnej životosprávy a stravovania. Základy varenia tak získavajú nielen dievčatá, ale po pozitívnej odozve, aj chlapci.

  ·         Veľkú telocvičňu s vybudovaným javiskom, ktorá sa príležitostne využíva ako spoločenská miestnosť s pódiom, s javiskovým osvetlením a divadelnou zvukovou technikou. Telocvičňu využívame okrem športových aktivít na slávnostné akadémie (na začiatku či konci školského roka, na Vianoce, prípadne na Deň matiek). Súčasťou vybavenia telocvične je miniposilňovňa. Školské športové plochy ďalej tvoria: futbalové miniihrisko, basketbalové, volejbalové a nohejbalové ihrisko. Sociálne zariadenia telocvične prešli v lete 2009 rekonštrukciou vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja. Strecha telocvične, vymaľovanie interiéru telocvične a zaradenie šatní prešli rekonštrukciou v lete 2013 za finančnej pomoci havarijných fondov MŠSR a Obecného úradu obce Častá.

  ·         Z finančnej dotácie projektov Asociácie športu na školách sa v hale telocvične vymenila časť okien v r. 2006 a v r. 2008, v roku 2014 boli vymenené všetky okná.

  ·         Škola má inovovanú žiacku knižnicu s 3 445 titulmi kníh krásnej literatúry a encyklopédií, CD a DVD. Knižničný fond je vybavený elektronickým katalógom. Knižnica poskytuje možnosť vyhľadávania kníh prostredníctvom internetu. Začiatkom šk. r. 2009/10 sa obohatila o nové knižné a mediálne tituly zakúpené vďaka projektu  Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2009.

  V školskom roku 2018/2019 sme prostredníctvom projektuJazykové učebne a knižnica získali moderné vbavenie knižnice a knižničný fond: samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, beletriu, technické hry, robotické hry, hudobné nahrávky, nástenné portréty osobností. V roku 2019 dobudované na základe úspešného projektu z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v roku 2019. Vybavenie knižnice: počítač školského knihovníka, notebook pre používateľov knižnice, tablet pre používateľov knižnice, knižnično-informačný systém, čítačka čiarových kódov, multifunkčné zariadenie-kopírka, skener, tlačiareň, televízor, DVD prehrávač, dataprojektor, premietacie plátno, stolička pre knihovníka, knihovnícke regály na knihy a časopisy, knihovnícky vozík, stoly do študovne, knižničný fond.

  ·         Škola má k dispozícii detské dopravné ihrisko umiestnené na asfaltovej ploche dvora MŠ (s vodorovným dopravným značením, kruhovým objazdom, prenosnými dopravnými značkami a semaformi, s 10 detskými bicyklami s prilbami a 2 detskými kolobežkami). Vybudované bolo s podporou firmy Protetika Bratislava a BSK. V roku 2019 bolo dopravné ihrisko na asfaltovej ploche opätovne zrekonštuované.

  ·         Škola má zariadený kabinet špeciálneho pedagóga (s PC a s potrebným výukovým softvérom), ktorý slúži pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  ·       Ekoučebňu -  umiestnením zelene a záhradného altánku v átriu školy máme vytvorenú exteriérovú ekoučebňu pre 30 žiakov, ktorú využívame na vzdelávacie, telovýchovné a oddychové činnosti školy,

  ·       Vybavenie IKT v 5 kmeňových triedach – vo všetkých kmeňových triedach a odborných učebniach,

  ·       Dielňa – stoly a stoličky pre 18 žiakov, katedra, tabuľa,  sklad pomôcok pre techniku.

   

   

  Odborné učebne a vybavenie tried umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. Vybavenie kabinetov je postačujúce, pomôcky pravidelne obnovujeme a modernizujeme.

  Moderné učebné pomôcky umožňujú tvorivejšie a efektívnejšie formy vyučovania. Vyučujúci i žiaci môžu počas výuky i krúžkovej činnosti využívať pripojenie na internet v počítačovej učebni, v jazykovom laboratóriu, v enviroučebni, v mediálnej učebni aj v žiackej knižnici. Zamestnanci  majú prístup k internetu vo všetkých kancelárskych priestoroch vedenia školy, u pedagógov, v MŠ, u ekonómky školy aj u vedúcej ŠJ.

  Súčasťou školských priestorov sú šatne pre žiakov. Školská jedáleň je moderne zariadená s vybavením prislúchajúcim súčasným technickým normám. Bola zrekonštruovaná etapovito od roku 2011- 2019.

   

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky


  SWOT ANALÝZA ŠKOLY[AC1] [AC1]

  Silné stránky

  Slabé stránky

  ·       rodinný typ školy, príjemné, útulné prostredie vo všetkých priestoroch školy

  ·       dobrý imidž školy

  ·       kvalifikovaný pedagogický zbor

  ·       vysoká kvalifikovanosť učiteľov cudzích jazykov

  ·       kvalifikované vyučovanie zamerané na výuku informatiky

  ·       záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie

  ·       školenia učiteľov zamerané na stimuláciu a podporu zefektívňovania a kvality ich práce

  ·       kvalifikovaná práca so začlenenými žiakmi

  ·       aplikácia moderných vyučovacích foriem a metód do vyučovania - projektové vyučovanie, skupinové vyučovanie, čitateľské dielne

  ·       zapojenosť do medzinárodnej spolupráce učiteľov v programe Etwinning

  ·       zapojensť do medzinárodného projektu Erazmus plus

  ·       zapojenosť do nórskych bilaterárnych projektov

  ·       získanie Národného certifikátu kvality za prácu na medzinárodnom projekte  

  ·       aktivácia a motivácia nezapojených žiakov účasťou na medzinárodných videokonferenciách

  ·       organizácia mimovyučovacích aktivít - krúžok anglického jazyka, výlet do Viedne, Multikultúrny deň, Noc v múzeu, Noc v knižnici, účasť na recitačnej súťaži Jazykový kvet, škola v prírode, letný jazykový tábor, tematický tábor ŠKD

  ·       entuziazmus a motivácia učiteľov

  ·       vytváranie pozitívnej atmosféry na vyučovaní           

  ·       dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi   

  ·       rešpektovanie individuálnych potrieb jednotlivých žiakov    

  ·       aktivizácia žiakov na verejnosti

  ·       dobré výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, najmä na I. stupni

  ·       100 % úspešnosť pri prijímaní žiakov na stredné a odborné školy, odborné učilištia

  ·       úspešnosť našich absolventov na stredných školách

  ·       organizácia troch obvodných súťaží

  ·       úspešnosť našich žiakov na súťažiach a olympiádach

  ·       vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou technikou

  ·       modernizácia vyučovacieho procesu

  ·       moderné odborné učebne vybavené modernou technikou:

  jazykové laboratórium

  dve počítačové učebne

  odborná učebňa prírodovedných predmetov

  EKO učebňa

        dielňa

  výtvarná učebňa

  školská knižnica

  školská kuchynka

  telocvičňa

  dopravné ihrisko

  športoviská v areáli školy

  ·        futbalové miniihrisko, basketbalové, volejbalové a nohejbalové ihrisko

  ·       veľmi dobré pokrytie internetom v priestoroch školy

  ·       existujúce tradičné aktivity

  ·       aktívna prezentácia školy na verejnosti

  ·        otvorené vyučovanie v MŠ i ZŠ

  ·        aktivity na získanie mimorozpočtových prostriedkov

  ·        Zmodernizované a zrekonštruované priestory ZŠ, MŠ, ŠKD, jedálne a telocvične

  ·        dobrá počítačová gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov

  ·       zaangažovanosť pedagogických zamestnancov do kultúrneho života a športového diania

  ·       dobré vzťahy v rámci pedagogického zboru

  ·       zodpovednosť a spoľahlivosť učiteľského zboru

  ·       vysoká kreativita a flexibilita učiteľov a zamestnancov školy

  ·       ochota zamestnancov ku zmenám

  ·       účinný informačný systém – zborovňa, web

  ·       vedenie školy je demokratické, vládne dôvera, aktivita, vysoké pracovné nasadenie aj mimo pracovného času

  ·       ústretovosť voči žiakom a učiteľom školy

  ·       vytváranie pozitívnej atmosféry na vyučovaní, priaznivej edukačnej klímy

  ·       rozvíjanie kognitívnych procesov a funkcií u žiakov

  ·       podpora žiakov v organizovaní vlastných akcií, besied, kvízov a výtvarných súťaží

  ·       uskutočňovanie výchovy v duchu humanizmu, demokracie, morálky, práva a proti všetkým formám intolerancie, násilia, diskriminácie

  ·       vysoká odbornosť vyučovania

  ·       široká ponuka záujmovej činnosti žiakov

  ·       kladné hodnotenie školy rodičmi, i  ínšpekciou

  ·       úspešnosť projektov

  ·       zrekonštruovaná a neustále aktualizovaná webová stránka školy

  ·       postupná rekonštrukcia budovy školy, príjemné prostredie vo všetkých priestoroch školy

  ·       podpora, sponzorstvo a spolupráca so RR a RŠ

  ·       úspešná prezentácia školy na verejnosti a v médiách

  ·       školský špeciálny pedagóg a efektívna spolupráca s ním

  ·       asistent učiteľa

  ·       školský psychológ

   

  ·       vyradenie bratislavského kraja z možnosti zapájať sa do výziev na zlepšenie vybavenosti škôl

  ·       nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu

  ·       nedostatok financií na alternatívne vyučovacie materiály

  ·       nízky záujem rodičov o vyučovacie výsledky žiakov

  ·       nedostatočná vnútorná motivácia žiakov k učeniu na druhom stupni ZŠ

  ·       nedostatok finančných prostriedkov na vybavenie školy modernými IKT

  ·       Nedostatočne vybavený exteriér ZŠ i MŠ

   

   

   

   

  Príležitosti

  Ohrozenia

  ·       získavanie grantov, príprava kvalitných projektov

  ·       efektívne využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese

  ·       väčšia zapojenosť vyučujúcich a žiakov do medzinárodných projektov

  ·       individuálna príprava talentovaných žiakov na jazykové súťaže

  ·       častejšia organizácia zahraničných zájazdov

  ·       zavádzanie netradičných metód do výchovno-vzdelávacieho procesu, inovatívnosť vyučovania

  ·       dobrá spolupráca RR, RŠ, OÚ, ŠÚ

  ·       individuálna príprava talentovaných žiakov

  ·       ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy

  ·       poskytovanie poradenstva v oblasti porúch učenia a správania sa detí pre rodičov, žiakov školy

  ·       získavanie sponzorov

  ·       budovanie pozitívneho image školy na verejnosti

  ·       prezentácia školy na verejnosti

  ·       metodické dni medzi školami

  ·       swot analýza školy vytvorená v spolupráci žiakov, rodičov, učiteľov

  ·       zavádzanie koučingu do komunikácie s učiteľmi, žiakmi, rodičmi

  ·       spolupráca s inými školami, krajinami, ostatnými inštitúciami v obci

  ·       zhoršujúci sa stav finančných prostriedkov z dôvodu  normatívneho financovania, no tiež a vylúčenia Bratislavského kraja z o zaujímavých projektov

  ·       nezáujem niektorých rodičov o výsledky svojich detí v škole, nezáujem žiakov na učenie

  ·       neustále sa zvyšujúca nepriaznivá ekonomická situácia väčšiny rodičov

  ·       pravdepodobnosť zániku záujmu o druhý cudzí jazyk

  ·       strata záujmu vyučujúcich o prácu učiteľa v dôsledku slabého finančného ohodnotenia a z preťaženia

  ·       nezáujem rodičov venovať sa deťom

  ·       diskriminácia škôl v bratislavskom kraji

   

   

   


   


   [AC1]Doplň!

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 30

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020

   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov3750020 

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOCVMCVSDEJDIHDBVDOVETVFYZGEGHINHUVCHEIFV
  I.A               
  I.B               
  II.A1          1   
  II.B1,06          1   
  III.A1,06              
  III.B1,41              
  IV.A1,07              
  IV.B1,13              
  V.A1,211,21  1,05     1,05    
  V.B1,551,9  1,1     1,3    
  VI.A1,81,65  1,7    1,91,65    
  VI.B1,671,44  1,44    1,721,33    
  VII.1,692,21  1,72    1,861,48  2,17 
  VIII.1,651,81  1,33    1,591,22  1,89 
  IX.1,581,88  1,35    1,731,31  1,58 

  TriedaINFKAJMATMDVMUVNBVNBENEJOBNOBVSKDOdcOZOPVCPRI
  I.A               
  I.B               
  II.A  1,06            
  II.B  1,24            
  III.A1 1,06          11,17
  III.B1 1,24          11,12
  IV.A1 1          11,13
  IV.B1 1,13          11
  V.A1 1,42            
  V.B1 1,65            
  VI.A1,2 1,45     1      
  VI.B1,11 1,5     1      
  VII.1 1,31    1,361,52      
  VIII.1 1,48    1,211,11      
  IX.1,19 1,5     1,08      

  TriedaPRVRAJSJLSOKSprSVPŠKDTCHTEHTSVTEVTkCTATRHUCV
  I.A               
  I.B               
  II.A1 1,06 1          
  II.B1,06 1,18 1          
  III.A  1,44 1          
  III.B  1,41 1          
  IV.A  1,2 1          
  IV.B  1,47 1          
  V.A  1,11 1          
  V.B  1,2 1          
  VI.A  1,45 1          
  VI.B  1,56 1          
  VII.  1,76 1          
  VIII.  1,63 1,07          
  IX.  1,58 1          

  TriedaVLAVUMVYV
  I.A   
  I.B   
  II.A  1
  II.B  1
  III.A1 1
  III.B1 1
  IV.A1,07 1
  IV.B1 1
  V.A   
  V.B   
  VI.A   
  VI.B   
  VII.   
  VIII.   
  IX.   

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.A191900
  I.B151410
  II.A161600
  II.B171700
  III.A181800
  III.B171700
  IV.A151500
  IV.B151500
  V.A191900
  V.B192000
  VI.A202000
  VI.B181800
  VII.292900
  VIII.272700
  IX.262600

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  3. Oddelenie ŠKD - DUBY28 Mgr. Andrea Šándorová
  Cvičenia z matematiky pre 9. ročník0 Mgr. Monika Porkertová, PhD.
  Cvičenia zo slovenského jazyka pre 9. ročník0 Mgr. Zuzana Pudmarčíková
  ČAV - časopis a video0 Mgr. Filip Pudmarčík
  Folklórny krúžok - Rozárka8 Mgr. Ľubica Cíferská
  I.A+I.B · Krúžok27 Ing. Dáša Detvanová
  III.A+III.B · Krúžok18 Božena Kurkinová
  Karate6  
  Keramika21 Mgr. Tamara Bejdáková
  Lipy18 Božena Kurkinová
  Lipy-Individuálne zamestnanie35 Božena Kurkinová
  Lipy-oddychová činnosť0 Božena Kurkinová
  Lipy-rekreačná činnosť0 Božena Kurkinová
  Lipy-vzdelávacia činnosť0 Božena Kurkinová
  Matematika hravo (Hejného princíp)21 Mgr. Zuzana Čamajová
  Potulky prírodou15 Ing. Dáša Detvanová
  Šikovné ruky0 Mgr. Monika Porkertová, PhD.
  Športový krúžok8  
  Včelársky17 Mgr. Andrea Šándorová

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Adriana Cíferská

  V Častej, 27. septembra 2021

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: